اردبیلآقای بیرامعلی طالبیمحله کاشانی – خ رازی – کوچه شهید نقدی