رشتآقای محمد حسنیمیدان انتظام –  مجتمع پارک علمی و فناوری گیلان
رشت آقای محمد ابراهیمی تبار بلوار منظریه – روبروی مسجد فاطمی