گیلانآقای محمد علی جعفر پورآستانه اشرفیه – خ شهید بهشتی – روبروی اداره راهنمایی و رانندگی – نانوایی جعفر پور
لاهیجانخانم ابراهیمیچای رفاه