یاسوجآقاي مجتبی توکلسی سخت – خ سیلبند غربی – بالاتر از فرعی 2
یاسوجآقای مصطفی الهیمیدان انقلاب  اول خ شهید قرنی- مجموعه غذایی خوش خوراک
یاسوجآقای محمد شهیدیبلوار امام خمینی- پیتزا آنیل