یزدآقای مجید زرگرانطبس – مجموعه تفریحی گلشن
یزدآقای علی صالحیمیدان مهدیه- پیتزا میتزا
میبدآقای مجید امیریخ امام-  پیتزا جم میبد
اردکانآقای حسین کمالیمیدان خاتمی – ابتدای خ حافظ
مهریزآقای نوید ترکان میدان شهرداری- فست فود خاطره
مهریزآقای کمال زارعخورمیز علیا-کوچه لوازم خانگی
طبسآقای زرگرانمجموعه تفریحی گلشن